IPU Profilanalys

Personlighetsprofiler

Vad är IPU Profilanalys och hur kan du använda det?

IPU Profilanalys är ett verktyg för att skapa bättre kommunikation mellan människor. IPU Profilanalys bygger på Carl G Jungs och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet.

IPU Profilanalys kan hjälpa dig att få ökad självkännedom, kommunicera med medarbetarna, säljträna, utveckla team, konflikthantering, karriärplanering och mycket mer.

En certifierad konsult inom IPU Profilanalys kan hjälpa dig och ditt företag att få klarhet i din eller din personals beteenden, drivkrafter och kompetenser samt hur de kommunicerar med andra.

Beteenden

Beteendeanalys visar hur en individ kommunicerar, vad han eller hon tar med sig till ett team, hans eller hennes idealmiljö och möjliga begränsningar som han eller hon mötas av.

Beteendeforskningen tyder på att de mest effektiva människorna är de som förstår sig själva, både deras styrkor och svagheter, så att de kan utveckla strategier så att de kan möta omgivningens krav. IPU Profilanalysen bedömer beteenden för att undersöka individens dominans, inflytande, stabilitet och följsamhet och avslöjar hur individen reagerar på följande:

 • Problem och utmaningar
 • Hur de påverkar andra
 • Hur de förhåller sig till omgivningen
 • Regler och förfaranden

Drivkrafter

Drivkrafter avslöjar vad som motiverar och engagerar en individ i arbete och i livet. Kärnan i drivkrafterna är 6 motivatorer. IPU Profilanalys visar vilka drivkrafter som driver energin och ambitionen i var och ett av oss.

IPU profilanalys – drivkrafter bedömer varför folk gör vad de gör och vad som påverkar deras beslutsfattande.

IPU Profilanalys 12 drivkrafter undersöker den relativa betydelsen av följande:

 • Instinktiv / Intellektuell (Kunskap)
 • Osjälvisk/ Resursfull (Praktisk)
 • Objektiv / Harmonisk (Omgivning)
 • Avsiktlig / Altruistisk (Andra)
 • Samarbetsvillig/ Befallande (Kraft)
 • Mottagande / Strukturerade (Metoder)

Kompetenser

Mätning av 25 forskningsbaserade personliga färdigheter som är direkt relaterade till affärsmiljön. Används i samband med ett arbetsindex, säkerställer kompetensen hos varje enskild individ att de matchar de mjuka färdigheter som krävs för jobbet.

Forskning har visat att för många jobb är personliga färdigheter (eller mjuka färdigheter) lika viktiga som tekniska färdigheter för att prestera på topp. Personliga färdigheter är ofta överförbara till olika jobb, medan tekniska färdigheter oftast är mer specifika.

Bedömningar som mäter kompetenser undersöker utvecklingsgraden av 25 unika personliga färdigheter, rankar dem från den mest välutvecklade skickligheten till den som kräver den största utvecklingen.

Medan inte alla jobb kräver utveckling av alla 25 kompetenser undersöker IPU Profilanalys följande personliga färdigheter:

 • Uppskatta andra
 • Konflikthantering
 • Kontinuerlig inlärning
 • Kreativitet och innovation
 • Konceptuellt tänkande
 • Kundfokus
 • Beslutsfattande
 • Diplomati
 • Personalutveckling / coaching
 • Flexibilitet
 • Framtidstänkande
 • Målorientering
 • Influera andra
 • Social förmåga
 • Ledarskap
 • Förhandling
 • Personlig ansvarighet
 • Planering och organisering
 • Problemlösning
 • Projektledning
 • Elasticitet
 • Självstartande
 • Lagarbete
 • Tid och prioritetshantering
 • Förstå andra

Emotionell intelligens

Emotionell intelligens är en persons förmåga att känna, förstå och effektivt tillämpa känslor för att underlätta samarbete och produktivitet.

Forskning tyder på att framgångsrika ledare och högpresterade personer har välutvecklade EQ-färdigheter. På så sätt kan de arbeta bra med en mängd olika människor och reagera effektivt på de snabbt föränderliga förhållandena i näringslivet.

EQ undersöker fem nyckelområden som rör intrapersonella och interpersonella relationer:

 • Självmedvetenhet
 • Självreglering
 • Motivering
 • Empati
 • Sociala färdigheter

Uppfattning

Uppfattningsförmåga utvärderas med hjälp av tre tankedimensioner, dvs analys av både syn på världen och på sig själv:

 • Internt (känsla)
 • Externt (agerande)
 • Systemisk (tänkande)

En persons uppfattningsförmåga och djupet av uppfattning kommer att identifiera hur en person tänker. Dessa faktorer kan betraktas som en lins som människor använder för att filtrera information: Reagerar de på händelser ur ett humanistisk perspektiv, en uppdragsbaserat perspektiv eller ur ett systemperspektiv?

En persons uppfattningsförmåga, eller deras klarsynthet eller förståelse av en situation, kan vara direkt relaterad till hur de presterar. Bedömningar som mäter uppfattningsförmåga undersöker de sex dimensionerna:

 • Förstå andra
 • Praktisk tänkande
 • Omdöme
 • Självuppfattning
 • Rollmedvetenhet
 • Självriktning

Behöver du hjälp?

Om du är i behov av en certifierad konsult inom IPU Profilanalys så kontakta Mikael Reijer.

Mikael Reijer AB

https://www.mikaelreijer.se

Tel: 070 335 04 52

5 nycklar till framgångsrik säljcoaching

5 keys to success

5 nycklar till framgångsrik försäljningscoaching

Mer än någonsin kämpar säljteam med okvalificerade kunder, missade försäljningsmål och förlorade möjligheter. Företag och säljchefer vänder sig allt oftare till coacher som en lösning. Ledarskapscoaching och personlig coaching har historiskt givit bra resultat. Enligt ICF (International Coach Federation) kan det genomsnittliga företaget förvänta sig en avkastning på 7 gånger investeringen i coaching. Läs rapporten här!

När det gäller coaching inom försäljning så är siffrorna ännu högre, men både tillvägagångssättet för försäljningscoaching och resultaten är ganska oregelbundna.

Vad vi vanligtvis ser är försäljningschefer och ledare som:

 • Inte har tid att coachas
 • Är inte säker på vad försäljningscoacher ska göra
 • Har inte tillgång till de verktyg och resurser som kan hjälpa dem att få ut det mesta av coaching
 • Har inte regelbunden uppföljning i coachingen
 • Kan inte leda en bra coaching-konversation
 • De bästa försäljningscoacherna – de som får det rätt – har följande 5 specifika roller i coachingprocessen.

5 punkter för högpresterande försäljningscoacher

Definiera: Försäljningscoacher hjälper säljare att definiera mål och strategier som kommer att tala till deras syfte och leda till maximerad försäljningsenergi, fokus och engagemang.

Att definiera rätt mål och strategier är avgörande för säljarens framgång. Om säljare känner sig tillräckligt stark för att uppnå målen kommer syftet att driva dem framåt för att nå sin fulla potential.

När en säljcoach kan identifiera säljarens motivation blir den coachade dedikerad till sina handlingsplaner, uthålligare och tar ägarskap över att uppnå sitt mål.

Verkställ: Försäljningscoachen hjälper säljare att utveckla vanor som gör det möjligt för dem att nå sina mål, få ut det mesta av sin tid och de hjälper säljare att hålla sina handlingsplaner.

Att utveckla och förändra sina vanor känns ibland som att det kräver övermänsklig styrka. Detta är en anledning till att försäljningscoacher ofta och regelbundet har möte med säljaren. Ju mer säljaren vet att deras beteende övervakas, ju mer sannolikt är det att de kommer att fullfölja uppgiften.

Säljcoacher hjälper också säljare att hitta kopplingar mellan åtgärder och mål i fokuserade handlingsplaner. Dessa handlingsplaner definierar både vad säljaren kommer och inte kommer att göra, så att säljaren kan använda sin tid så effektivt som möjligt för att uppnå bästa resultat.

Rådgivning: Säljcoacher ger guidning – ställer utforskande frågor och låter dem hitta sina egna svar – men de vet också när de ska ge direkta råd om specifika möjligheter.

I detta avseende skiljer sig försäljningscoaching från andra typer av coaching – direkt, omedelbar rådgivning är acceptabel och i vissa situationer nödvändig.

Tricket är att ge råd på rätt sätt. Beroende på säljarens kompetensnivå måste en tränare avgöra om det ska vara mer direktiv (gör det) eller vägledande (låt oss arbeta ut nästa steg tillsammans). Ju mindre erfarna säljare, desto mer direkta råd hjälper. Ju mer erfaren säljare är desto mer fungerar det med ett bra vägledning

Utveckla: Säljcoachen bedömer säljarens behov av kompetens, kunskap och utveckling, och att uppmuntra säljaren till att ägna sig åt sin egen utvecklingspotential.

När coacher hjälper säljare att förstå deras nuvarande tillstånd och deras möjliga nya verklighet (där de skulle vara om de nådde sin potential), blir utvecklingspotentialen uppenbar. I dessa fall kan coachen rekommendera kompletterande träning och / eller hjälpa till att bygga utvecklingsplaner.

Och medan försäljningscoaching ofta fokuserar på omedelbar försäljningseffektivitet, är det viktigt att komma ihåg att förändring inte sker över natten. Framgång kräver ansträngning och utveckling under lång tid.

Motivera: En säljcoach förstår den enskilda säljarens underliggande drivkrafter och vidtar åtgärder för att maximera dem.

Vissa försäljningschefere tror att en kvot- och kompensationsplan är tillräcklig för att motivera sina säljare, men det är helt enkelt inte sant. Människor är motiverade av alla möjliga faktorer (inte alltid pengar!), och det är upp till coachen att se vad som gäller för varje enskild individ.

När man arbetar med en hålla motivationen på topp utmanar den coachade sig själv att uppnå resultat. De fokuserar på sina försäljningsinsatser och resultat. Med motivationsstöd från en bra coach kan säljaren bibehålla höga energinivå över en längre period.
Om du vill få ut det mesta av dina säljare med säljcoaching, ta dessa 5 nyckelfaktorer till dig. Fråga dig själv hur du gör i varje faktor. Gör dem bra, och du kommer att se resultat.

Har du behov av en ICF certifierad coach så kontakta Lasse på Longwind Coaching AB.